Generalversammlung vun der LCGB-Sektioun Wooltz

De 4. Februar 2017 war d’Generalversammlung vun der LCGB-Sektioun Wooltz an der Auberge Michel Rodange zu Wooltz. Den LCGB-Generalsekretär Francis LOMEL huet bei dëser Geleeënheet iwwert aktuell gewerkschaftlech esou wéi sozialpolitesch Theme geschwat. Ofschléissend goufe verschidde Membere fir hier laangjäreg Memberschaft am LCGB geéiert.

Zurück zur Übersicht