Konferenz zum Thema Ierfschaftsrecht

Déi zwou Sektioune Gemeng Suessem an Déifferdeng haten den 24. Oktober 2019 ob eng Konferenz zum Thema Ierfschaftsrecht gelueden, bei der Ronn 80 Leit de Wee op Éilereng an de Kulturschapp fonnt haten, fir der Madamm Christine DOERNER nozelauschteren an duerno hier Froen ze stellen.

Retourner vers la liste